Kontrakt

 

Ljungdalens Stugservice

För din egen trygghet!

E-post: aslund2004@yahoo.se

Telefon: 070-377 18 78

Box 111, 840 35 Ljungdalen

Ljungdalens Stugservice

 

Avtalsnummer: Grundavtal

Förvaltningsavtal med Ljungdalens Stugservice

Ljungdalens stugservice åtar sig härmed att sköta förvaltningen av hus med

objektnr:

Adress uthyrningsobjekt:

Namn:

Adress:

Post nr: Ort:

Tel arb: Bostad/Mobil:

Mail:

 

ÄGARENS ÅTAGANDE

1.0 Ägaren lämnar en utförlig beskrivning av objektet (ritningar mm), vilken ska bifogas

detta avtal. Ägaren svarar för att dessa uppgifter är riktiga och meddelar Ljungdalens stugservice varje eventuell förändring.

 

1.1 Ägaren ser till att Ljungdalens stugservice har minst 2 uppsättningar nycklar.

 

1.2 Vid ev. ägarbyte ska ägaren omgående meddela Ljungdalens stugservice om vilka förändringar som skett.

 

1.3 Är stugan ostädad (ej slutstädad) vid avsyning efter gäst debiteras fastighetsägaren

för akutstädning. Kostnad enligt Ljungdalens stugservices prislista för akutstäd inkl. moms.

Fastighetsägaren får vidare skicka krav till ansvarig uthyrare / uthyrningsbolag /

hyresgäst. Om inte fastighetsägaren vill ta kostnaden åligger det Ljungdalens stugservices inget

ansvar att städa stugan.

 

2.0 LJUNGDALENS STUGSERVICES SKYLDIGHETER

Stugvärden erbjuder fastighetsförvaltning och stugvärdstjänster. Stugvärden ska

representera fastigheten på ett professionellt och säljande sätt samt sköta

kontakter med hyresgäster på plats och även ha kontinuerliga kontakter med

uthyrare. Stugvärden innehar ansvarsförsäkring. Stugvärden förbinder sig att, utan

dröjsmål, meddela fastighetsägaren ev. fel och brister i fastigheten.

 

3.0 GRUNDAVTAL

Kostnad för Grundavtalet följer aktuell prislista per år el säsong. (Se separat prislista)

Gäller 1 år el säsong från betalnings dag

- Okulär tillsyn/rondering efter beställning från fastighetsägare.

- Fast Kilometer ersättning t/r servicebil följer aktuell prislista per år.

 

4.0 ANSVARSFÖRHÅLLANDEN

Ljungdalens Stugservice åtar sig inte något som helst ansvar, för av hyresgäster vållade

skador på inventarier och fastighet med tillhörande byggnader. Ljungdalens Stugservice

åtar sig inte något ekonomiskt ansvar vid eventuellt inbrott, stöld, elavbrott,

vattenskador, slutstädning, avloppstopp, frysskador och dyl

.

5.0 UPPSÄGNING

Uppsägning av avtal skall ske skriftligt med 1 månads uppsägningstid.

Om det eventuellt finns flera ägare till fastigheten har nedanstående delägare mandat att skriva

under detta avtal väl förankrat i ägargruppen.

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit

varsitt.

 

Avtalstid:

 

 

 

 

___________________________________ _________________________________

Stefan Åslund Stugägare

Ljungdalens Stugservice

 

 

 

 

 

Ljungdalens Stugservice Box 111. 840 35 Ljungdalen

TEL. 070-377 18 78

Mail aslund2004@yahoo.se

www.ljungdalensstugservice.se

Orgnr. 690418-0699001

 

LÄNKAR:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Ljungdalens Stugservice, Box 111, 840 35 Ljungdalen. Telefon: 070-377 18 78. E-post: aslund2004@yahoo.se